• sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • bieżąca obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • przygotowywanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON, tworzenie rocznych informacji oraz deklaracji podatkowych
 • obsługa umów zleceń, o dzieło oraz innych cywilno-prawnych
 • przygotowywanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • weryfikacja terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie raportów statystycznych z zakresu kadrowo-płacowego na potrzeby GUS
 • rejestracja przedsiębiorstwa w ZUS i US
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
 • czynny udział w audytach finansowych
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa lub pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego